พังโต๊ะ PUNGTOE.COM

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 5 พฤษภาคม 2024

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและกระบวนการของเราในการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและคุณได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการให้และปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการนี้ คุณยอมรับในการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สร้างขึ้นโดยการใช้เครื่องสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว

การตีความและคำจำกัดความ
การตีความ
คำที่พิมพ์ด้วยตัวหนามีความหมายที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเดียวกันไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

คำจำกัดความ
สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการหรือบางส่วนของบริการของเรา
 • บริษัทในเครือ หมายถึง กิจการที่มีการควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “การควบคุม” หมายถึง การเป็นเจ้าของที่มีสัดส่วนการถือหุ้น การมีส่วนได้เสีย หรือการมีหลักทรัพย์อื่นๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 50% ซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจบริหารอื่นๆ
 • แอพพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Pungtoe ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์  และที่คุณดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
 • บริษัท (สามารถเรียกได้ทั้ง “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง Buaksib
 • คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่วางอยู่บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อื่นใดของคุณโดยเว็บไซต์หนึ่งๆ ซึ่งบันทึกรายละเอียดประวัติการเข้าชมเว็บไซต์นั้นของคุณ
 • อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุไว้หรือที่ระบุตัวตนได้
 • บริการ หมายถึง แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ หรือทั้งสองอย่าง
 • ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท ซึ่งหมายถึง บริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัท ในการวิเคราะห์ว่ามีการใช้บริการอย่างไร
 • บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใดๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการได้
 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาในการเข้าชมหน้าเว็บ)
 • เว็บไซต์ หมายถึง Pungtoe ที่เข้าถึงได้จาก https://pungtoe.com/
 • คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลใดในนามของบุคคลดังกล่าวที่กำลังเข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณได้แก่เรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน
จะมีการรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่นเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลจากบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สาม
บริษัทอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการผ่านบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

หากคุณตัดสินใจที่จะลงทะเบียนผ่านหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สาม เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามของคุณอยู่แล้ว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณ กิจกรรมของคุณ หรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

คุณอาจมีตัวเลือกในการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผ่านบัญชีของบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามของคุณ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการลงทะเบียนหรืออื่นๆ คุณกำลังให้สิทธิ์บริษัทในการใช้งาน แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • คุกกี้หรือคุกกี้เบราว์เซอร์ คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่วางอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาในการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ หากคุณไม่ได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ อาจมีการใช้คุกกี้ในบริการของเรา
 • เว็บบีคอน บางส่วนของบริการของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (หรือเรียกอีกอย่างว่า gif แบบโปร่งใส แท็กพิกเซล และ gif แบบพิกเซลเดียว) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้นหรือเปิดอีเมล และจำนวนสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ (เช่น การบันทึกความนิยมของบางส่วนของเว็บไซต์และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)
  คุกกี้สามารถเป็นได้ทั้งคุกกี้ “ถาวร” หรือคุกกี้ “เซสชัน” คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้เซสชันจะถูกลบออกทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้

เราใช้ทั้งคุกกี้เซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น/สำคัญ
ประเภท: คุกกี้เซสชัน

ผู้ดูแลระบบ: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการให้บริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีในทางที่ผิด โดยที่ไม่มีคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถให้บริการที่คุณต้องการได้ และเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการที่คุณร้องขอ

คุกกี้การทำงาน
ประเภท: คุกกี้ถาวร

ผู้ดูแลระบบ: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจำตัวเลือกต่างๆ ที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราได้ เช่น การจดจำข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือการให้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่คุณและเพื่อหลีกเลี่ยงการที่คุณต้องป้อนการตั้งค่าของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการและรักษาบริการของเรา รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานบริการของเรา
 • เพื่อจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญา: การพัฒนาการปฏิบัติตามและการดำเนินการตามสัญญาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ รายการ หรือบริการที่คุณได้ซื้อหรือสัญญาอื่นๆ ที่มีร่วมกับเรา
 • เพื่อทำการติดต่อคุณ:
 • เพื่อติดต่อกับคุณผ่านอีเมล การโทรศัพท์ การส่ง SMS หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการสื่อสารเชิงข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งาน บริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือสมเหตุสมผลสำหรับการใช้งานของพวกเขา
 • เพื่อให้คุณมีข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เราเสนอ ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามข้อมูล เว้นแต่คุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคำขอของคุณที่มีต่อเรา
  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อวิเคราะห์การใช้บริการของเรา เพื่อให้การโฆษณาในนามของเรา เพื่อจัดการข้อมูลที่ต้องติดต่อกับคุณ เพื่อรักษาบริการของเรา หรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าเราใช้บริการของเราอย่างไร
 • สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือระหว่างการเจรจาต่อรองการควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น
 • กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ในกรณีนี้เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทในเครือใดๆ ของเรา บริษัทที่เป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า หรือบริษัทอื่นใดที่เราควบคุมหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับเรา
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นบางอย่างให้คุณ
 • กับผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือในลักษณะอื่นใดในการโต้ตอบในพื้นที่สาธารณะกับผู้ใช้อื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกดูได้โดยผู้ใช้ทั้งหมดและอาจถูกแจกจ่ายไปในที่สาธารณะ
 • ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วยความยินยอมของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้) เพื่อแก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของเรา

นอกจากนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่นาน เว้นแต่ว่าจะมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสริมความปลอดภัยหรือปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา หรือเมื่อเรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่นๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอยู่ ซึ่งหมายความว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังและเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของคุณซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายที่ใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงการตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดๆ เว้นแต่จะมีการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
การทำธุรกรรมทางธุรกิจ
หากบริษัทมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ต่างออกไป

การบังคับใช้กฎหมาย
ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่สมเหตุสมผลจากหน่วยงานสาธารณะ (เช่น ศาล หรือหน่วยงานรัฐบาล)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

 • คุ้มครองและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
  ป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ควบคุมโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ลงในหน้านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และแก้ไขวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศลงในหน้านี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยไปที่หน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: ติดต่อเรา

RECOMMEND

กิจกรรมทายผลบอล

กิจกรรมทายผลบอล-25-7-2024

กิจกรรมทายผลบอล

กิจกรรมทายผลบอล-24-7-2024

Scroll to Top